HORNBÆK IDRÆTSFORENINGS

VEDTÆGTER

§ 1

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er HORNBÆK IDRÆTSFORENING. Stiftet den 9. april 1908. Foreningens formål er at virke for idræt, fritid og kultur.

§ 2

MEDLEMSSKAB

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

A. Aktive medlemmer
Foreningen kan optage enkeltpersoner og foreninger såfremt disse opfylder formålet i § 1.
Foreningernes optagelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

B. Passive medlemmer
Som sådanne optages alle, der har interesse for foreningen og dens aktiviteter.

C. Æresmedlemmer
Alene Hovedbestyrelsen kan udnævne medlemmer, der gennem deres virke har gjort sig fortjent til denne udmærkelse.
Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen og er kontingentfri i alle afdelinger under Hornbæk IF.
Udmeldelse af foreningen skal ske personligt eller skriftligt til formanden eller kassereren.

§ 3

KONTINGENTER

Afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen fastsættes af hovedgeneralforsamlingen.
En afdelings kontingent til Hovedafdelingen kan maksimalt udgøre 25.000 kr. pr. år.
Medlemmernes kontingent til underafdelingerne fastsættes af de respektive afdelingsbestyrelser.

Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent for passiv medlemskab af Hornbæk IF’s hovedafdeling. Et medlem der står 3 måneder i restance, har ikke ret til at deltage i konkurrencer i nogen afdeling under Hornbæk IF. Står et medlem mere end 6 måneder i restance, medfører det slettelse af medlemslisten og det kan ikke optages på ny førend mellemværendet er bragt i orden.

§ 4

FORBUND

Foreningen er via underafdelingernes medlemskab af specialforbundene medlem af D.I.F. Foreningen kan ligeledes være medlem af sportsunionen i den stedlige kommune eller andre organisationer. Medlemmerne er underkastet de regler og bestemmelser, som disse forbund fastsætter.

§ 5

LEDELSE

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene fra samtlige underafdelinger.

Den daglige forretningsgang i Hovedafdelingen varetages af forretningsudvalget (F.U.) som består af:
formand, næstformand, kasserer og sekretær.

F.U. fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden leder foreningen og fører tilsyn med afdelingernes arbejde samt med foreningens aktiver. I tilfælde af formandens fravær overtager næstformanden arbejdet.
Underafdelingernes ledelse består af mindst 3 medlemmer.
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at forestå og tilrettelægge afdelingens arbejde.

§ 6

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Indkaldelse skal ske med 8 dages varsel ved udsendelse af skriftlig dagsorden. Såfremt der skulle indtræffe tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter, eller der kræver hurtig afgørelse, kan bestyrelsesmøde indkaldes med kortere varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heraf mindst 2 af følgende: formand, næstformand, kasserer eller sekretær.

I tilfælde af stemmelighed har formandens stemme udslaget.

Når et medlem har forfald i mindst 2 måneder, indkalder formanden suppleanten til at deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanten orienteres månedligt om bestyrelsesarbejdet via dagsorden og referat.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen for bestyrelsesmøder, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Kassereren fører regnskabsbøger og opkræver medlemmers kontingent.

§ 7

BEMYNDIGELSE

Hovedbestyrelsen er næstefter generalforsamlingen højeste myndighed indenfor foreningen. Den skal forestå alle fælles foreningsarrangementer. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer Hovedbestyrelsen endelig afgørelse under ansvar for generalforsamlingen.

§ 8

ØKONOMI, TEGNING OG HÆFTELSE

Hovedafdelingens regnskab skal afsluttes pr. 31. december, revideres af foreningens revisorer og forelægges hovedgeneralforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden. For så vidt angår økonomiske dispositioner i banken, tegner formand og kasserer hver for sig. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Optagelse af lån over 50.000 kr. skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.”

Afdelingerne arbejder administrativt og økonomisk uafhængigt af hinanden og bestemmer internt valg af regnskabsår, men status pr. 31. december afleveres til Hovedafdelingens kasserer inden 1. april.

Regnskabet revideres af afdelingernes revisorer og forelægges afdelingsgeneralforsamlingen samt Hovedbestyrelsen.

§ 9

GENERALFORSAMLINGER

Hovedafdelingens generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 21 dage efter begæring. Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel. Alle afstemninger skal foretages skriftligt, hvis dirigenten finder det nødvendigt, eller generalforsamlingen forlanger det. Aktive og passive medlemmer har lige stemmeret på hovedgeneralforsamlingen. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år og må ikke være i kontingentrestance. Generalforsamlingen er gyldig uanset de fremmødtes antal. Almindelige forslag vedtages med simpel majoritet. Vedtægtsændring vedtages med 2/3 majoritet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen)
 5. Valg af Formand og Sekretær (lige årstal)
  Valg af Næstformand og Kasserer (ulige årstal)
  Valg af øvrige (hvert år)
 6. Eventuelt

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen. Protokollen godkendes af dirigenten efter mødet.

Underafdelingerne skal senest den 15. april afholde ordinær afdelingsgeneralforsamling. Indkaldelsesregler m.m. som nævnt i denne § stk. 1 og 2 hvor samtlige foreningens medlemmer har møderet. Det er kun afdelingernes aktive medlemmer over 16 år samt hovedbestyrelsesmedlemmerne, der er stemmeberettigede.

Dagsorden for afdelingernes ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af Formand og Sekretær (ulige årstal)
  Valg af Næstformand og Kasserer (lige årstal)
  Valg af øvrige (hvert år)
 6. Eventuelt

§ 10

OPHØR OG UDMELDELSE

Hvis en afdeling ophører med at eksistere, tilfalder aktiverne Hovedafdelingen.

Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer for dens beståen. Måtte foreningen opløses, tilfalder dens aktiver velgørende formål i Hornbæk efter Hovedbestyrelsens forslag.

Såfremt en underafdeling ønsker udmeldelse af Hornbæk IF meddeles dette skriftligt til Hovedbestyrelsen med 3 måneders varsel.

Således vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen den 29. april 1977, med senere revisioner ved generalforsamlingerne den 29. februar 1980, 15. februar og 29. april 1981, 4. marts 1988, 31. marts 1989, 10. september 1990, 30. april 1993, 3. maj 1998, 25. april 1999, 17. april 2016, 23. april 2017 og 24. april 2022.

Her kan du hente vedtægterne i PDF-format – Vedtægter For Hornbæk Idrætsforening PDF – 24. april 2022