Skip to main content

Vi  indkaldte til stiftende generalforsamling i venskabsklubben Hornbæk IF – Barass Sports Centre den 1. marts kl. 13 2020  i  klubhuset i Hornbæk Hallen. Herunder venskabsklubbens vedtægter.

Venlig hilsen Kim Lykkegaard

Formand

 

Vedtægter for

Venskabsklubben Hornbæk IF – Barass Sports Centre, Magu, Tanzania

 

Foreningens navn og formål

 • Foreningens navn er ”Venskabsklubben Hornbæk IF – Barass Sports Centre, Magu, Tanzania” (forkortet som ”Venskabsklubben Hornbæk IF – Barass SC”).
 • Foreningens formål er at støtte fodboldklubben Barass Sports Centre i Magu, Tanzania og at virke for samarbejde mellem Hornbæk IF og Barass SC i begge klubber og deres lokalområder. ”Venskabsklubben Hornbæk IF- Barass SC” er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening.

 

Medlemmer og kontingent

 • Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, der kan tilslutte sig formålet i § 1.
 • Hvert medlem betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Hvert medlem har én stemme.

 

Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15.april. Generalforsamlingen varsles skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Det sker enten på Hornbæk IFs hjemmeside/ klubblad/venskabsklubbens Facebookside eller pr. mail til medlemmer og i dagspressen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter begæring. På generalforsamlingen har alle medlemmer tale- og stemmeret. Medlemmer over 16 år har stemmeret.
 • Kun generalforsamlingen kan beslutte nye vedtægter og forandre eller ophæve bestående vedtægter. Almindelige forslag vedtages med simpel majoritet. Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 majoritet.
 • På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Formand og sekretær vælges for 2 år i lige år og næstformand og kasserer vælges for 2 år i ulige årstal, øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formand senest 8 dage før venskabsklubbens generalforsamling.
 • Dagsorden for venskabsklubbens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af det kommende års kontingent
  6. Valg af formand og sekretær (lige årstal). Valg af næstformand og kasserer (ulige årstal). Valg af øvrige (hvert år)
  7. Eventuelt

 

Bestyrelsen, økonomi og protokol

 • Bestyrelsen varetager venskabsklubbens drift og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 • Venskabsklubben tegnes i det daglige af formanden. Kasserer varetager venskabsklubbens daglige økonomi. Kasserer sørger for opkrævning af medlemskontingenter, regnskab mv og afslutter regnskab pr. 31. december og sender det til revision. Større økonomiske dispositioner tegnes af bestyrelsen – og i overensstemmelse med aftaler med venskabsklubben i Barass Sports Centre, Tanzania. Der påhviler ikke venskabsklubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler venskabsklubben.
 • Sekretæren fører venskabsklubbens protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamling og sørger for, at den er tilgængelig for medlemmer. Sekretæren sørger også for, at mødereferater bliver oversat til engelsk og gøres tilgængelige for Barass Sports Centre.

 

Opløsning af venskabsklubben

 • Venskabsklubbens opløsning kan ske, når flertallet i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning. Eksisterende aktiver overføres i så tilfælde ubeskåret til Hornbæk IF

 

Forslaget til vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling i venskabsklubben søndag d. 1.marts 2020