HORNBÆK VINTERBADELAUG

Vi har til formål gennem udendørs badning hele året, primært fra september til og med maj, at opnå sundhed, velvære og socialt samvær.

Husorden for Hornbæk Vinterbadelaug

VIS HENSYN – du er selv med til at skabe gode forhold i vores dejlige badehus.

VINTERBADEREN SKAL ALTID 

 • af hensyn til hygiejne have et håndklæde eller lignende om sig i saunaen, så det opsuger havvand og sved
 • være uden vådt badetøj og badesko i saunaen
 • bruge et håndklæde af passende størrelse, af hensyn til andres blufærdighed
 • af hensyn til blufærdighed have et håndklæde eller lignende om sig, når man går fra badehuset til trappen og retur
 • sætte udendørs sko på de dertil indrettede pladser

VINTERBADEREN MÅ IKKE

 • medbringe mad, drikkevarer (andet end vand), mobiltelefon, aviser o.lign. i saunaen
 • hælde vand på saunaovnen
 • efterlade tøj eller andre effekter i saunaen eller omklædningsrummet
 • benytte nogen form for duftstoffer i saunaen, hvilket kan være til gene for astmatikere/allergikere
 • udføre personlig hygiejne (f.eks. barbere sig, klippe negle, fjerne hård hud), hverken i saunaen eller i omklædningsrummet
 • tage fotos i sauna, omklædningsrum og/eller på badebroen medmindre det er aftalt

GÆSTEORDNING

  • Hvert medlem kan medtage max 2 gæster, som er over 18 år, mod betaling. Skriv dit navn og læg 30 kr. for hver gæst i sparegrisen, som står I omklædningsrummet eller overfør de 30 kr. via mobilepay med navn til foreningen på 18469 (Hornbæk Vinterbadelaug).
   Den, der inviterer en gæst, har ansvar for, at gæsten overholder husordenen

GOD BADETUR

Vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug

1.  Foreningens navn er Hornbæk Vinterbadelaug. Foreningens hjemsted er Havnevej 44, 3100 Hornbæk, Helsingør kommune. Foreningen er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening. 

2. Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for vinterbadelaugets medlemmer.

3. Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når nøglebrikken er udleveret dvs. indmeldelsesblanketten er afleveret og nøglegebyr, indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt til foreningen.

4. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves ca. en måned forud for sæsonstart med betaling senest 14 dage før sæsonstart. Der udsendes rykkerskrivelse. Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk sletning af medlemskabet. 

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at en enig bestyrelse anbefaler eksklusion.

6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, så vidt muligt den første lørdag i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne samt opslag i badehuset. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe 1 skriftlig fuldmagt. 

7. Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Valg af referent og stemmetæller
– Formandens beretning
– Regnskab for det forløbne år til godkendelse
– Budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
– Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF)
– Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige år)
– Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
– Valg af 1 suppleant (hvert år)
– Valg af revisor (ulige år)
– Valg af revisorsuppleant (lige år)

NB! Medlemmernes forslag, regnskab og budget udsendes til medlemmerne 8 dage før GF.

8. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består normalt af 5 medlemmer. 3 medlemmer er dog muligt. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelses afgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 6.

10. Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

11. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Vedtægtsændringerne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

12. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør tilfalder dens aktiver Hornbæk Idrætsforening jf §10 i Hornbæk Idrætsforenings vedtægter. Hvis en tilsvarende forening ønskes oprettet, vil der være mulighed for at ansøge Hornbæk Idrætsforening om et opstartsbeløb.

–0–

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 2.april 2022 og på den ekstraordinære generalforsamling i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling. 

ANNONCE

ANNONCE