Vedtægter

Foreningen har følgende vedtægter:

§ 1 NAVN
Foreningens/afdelingens navn er Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness.
Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2 FORMÅL
at tilbyde de enkelte medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme;
samt gennem træning og andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

§ 3
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness tilslutter sig konceptet DIF/DGI Foreningsfitness.

§ 4 MEDLEMSKAB
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness er medlem af Hornbæk Idrætsforening og herigennem DGI-Nordsjælland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt DIF.

§ 5
Enhver, som er gjort bekendt med Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness formål og tilslutter sig dette, kan være medlem. Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent. Kontingentet er inkluderet i den pris, der opkræves for aktiviteter i foreningen. Kontingentet anses for betalt, når medlemmet har betalt for 3 måneders aktiviteter pr. år. Stemmeret til foreningens generalforsamling kræver, at medlemmet har betalt for en aktivitet i den måned, hvori foreningen afholder generalforsamling samt de to måneder forud for generalforsamlingen.

§ 6 KONTINGENT
Kontingent/priser for aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.
Betalingsform fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§ 7 UDELUKKELSE
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent og aktivitetsbetaling senest én måned efter forfald, kan af bestyrelsen – med 8 dages varsel – udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness vil ikke deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness interesser eller anseelse. Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke. Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres.
Hvis dette ikke er muligt har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende. (UDEN mulighed for refusion)

Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i Fitnesscentret. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning (uden refusion).

§ 8 FORENINGENS LEDELSE
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at bestyrelsen kan bestå af et mindre/større antal.
Disse vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges direkte hvert andet år. I lige år.
Kasserer vælges direkte hvert andet år. I ulige år.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i henholdsvis lige og ulige år.

Generalforsamlingen vælger én suppleant. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at der kan vælges flere suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heriblandt formanden, i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens h.h.v. næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§ 9 REGNSKAB
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

§ 10 REVISION
Regnskabet revideres af én af den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges 1 revisorsuppleant for ét år ad gangen.

§ 11 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 1. januar samme år, som generalforsamlingen finder sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 12 TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 13 HÆFTELSE
Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 15 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning overgå til hovedafdelingen i Hornbæk Idrætsforening. Jfr. vedtægterne for Hornbæk Idrætsforening.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. marts 2012