HORNBÆK FORENINGSFITNESS

I Hornbæk IF ForeningsFitness har vi en visionær sundhedspolitik, hvis formål er at få os alle til at leve sundere, længere og at have det godt på alle områder.

HORNBÆK IF – FORENINGSFITNESS

– dit valg til et sundt liv

Hos Hornbæk IF ForeningsFitness kan du træne i en uformel og hyggelig atmosfære til en pris alle kan betale. Med vores brede udvalg af træningsmuligheder, samt vores motiverende og inspirerende instruktører sørger vi for, at du får en god oplevelse med din træning og kommer godt i gang – uanset hvilken træningsform du vælger.

Det sunde valg
I Hornbæk IF ForeningsFitness har vi en visionær sundhedspolitik, hvis formål er at få os alle til at leve sundere, længere og at have det godt på alle områder. Sundhed er nemlig meget mere end fravær af sygdom. Sundhed er også at trives, at være glad for sit liv og at have overskud til at hjælpe andre.

Læs vores præsentation

Priser og betingelser

Alle der ønsker at dyrke styrketræning i væres center, får udarbejdet et individuelt træningsprogram og bliver instrueret i brug af maskinerne.

Det er gratis at booke en af vores instruktører.

Unge fra 12 til og med 14 år
Unge mellem 12 og 14 år, må kun træne i følge med voksne. Der udstedes ikke nøglebrik til unge mellem 12 og 15 år.

Betaling, bero og opsigelse
Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år):
Pr. mdr. 199,-
Unge fra 12-14 år: (kun træning i følge med voksne)
Pr. mdr. 150,-
Fitness, indoor cycling og holdtræning (min. 15 år):
Pr. år 1.800,-
Fitness, indoor cycling og holdtræning (12-14 år):
Pr. år 1.200,-
Indmeldelsesgebyr:
200,-
Berostillelse:
200,-
Bortkommen nøglebrik samt rykkergebyr:
100,-

Hold- og åbningstider

Vi forsøger at tilrette antallet af hold i takt med efterspørgslen og muligheder for tider i Multisalen i Hornbækhallen.

Du booker dig ind på de forskellige hold via vores online booking system. Du får brugernavn og adgangskode, når du er indmeldt. Dit brugernavn og adgangskode fremgår af den “kontrakt” du har fået sammen med udlevering af nøglebrik m.v.

Åbningstider
Centret har åbent alle dag fra 05:00 til 22:00.
Centret er ubemandet i noget af åbningstiden. Du får en nøglebrik som du skal bruge til at låse dig ind i centret med. Nøglen er personlig og den må ikke lånes ud til andre.

Der vil i dele af åbningstiden være instruktører til stede. Læs mere under Vores Instruktører

Indmeldelse

Du kan indmelde dig ved at udfylde vores indmeldelsesblanket. Blanketten er samtidig tilmelding til BS.

Hvis det er en anden end dig selv der skal betale (f.eks. forældre eller ægtefælle) er det betalers cpr.nr. og bankkonto der skal skrives på blanketten. Du skal samtidig oplyse din fødselsdato. (ddmmåå). Dette fremgår også af blanketten.

Blanketten kan afleveres

Download indmeldelse

Online booking

Her kan du logge på vores online bookingsystem.

I vores bookingsystem kan du melde dig på holdtræning og melde dig på hold til indoor cycling.

Du bruger din e-mail som brugernavn og adgangskoden er de første fire cifre i din fødselsdato (ddmm).

Du kan også downloade en app, hvor du kan til- og afmelde dig hold. Søg efter Sport Solution i App Store eller Google Play.

Onlinebookning

NYHEDER

Kan du lide at følge med i de lokale aktiviteter eller fordybe dig i generalforsamlingsreferater finder du alt du leder efter i vores nyhedsblog. Vi lægge alt ind her, som har relevans for medlemmerne.

BadmintonBasketFitnessFodboldFodboldens VennerGymnastikafdelingenHornbæk GolfklubHornbæk IF HåndboldHovedafdelingenKrocketSkytteforeningenTennisVenskabsklubVinterbadelauget
juni 8, 2024

Hornbæk Havnefest 2024

  Køb billetter her
BadmintonBasketFitnessFodboldFodboldens VennerGymnastikafdelingenHornbæk GolfklubHornbæk IF HåndboldHovedafdelingenKrocketSkytteforeningenTennisVenskabsklubVinterbadelauget
maj 26, 2024

Hornbæk Havnefest 2024

Kom til Hornbæk Havnefest i uge 30, der vil under havnefesten blive solgt lodder, så man kan vinde denne fantastiske rejse ☀️🌟🏝️fra #Drømmerejser Tak Drømmerejser…
BadmintonBasketFitnessFodboldFodboldens VennerGymnastikafdelingenHornbæk GolfklubHornbæk IF HåndboldHovedafdelingenKrocketSkytteforeningenTennisVenskabsklubVinterbadelauget
april 28, 2024

Hovedgeneralforsamling 2024 & Idræts- og Kulturprisen 2024

I dag søndag den 28. april 2024 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 116 afviklet. Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent…

KALENDER

I HIF’s kalender kan du få et overblik over de arrangementer, der finder sted i Hornbæk IF Fitness Center. Du kan også få overblik over brug af baner både i hallen og udendørs. Har du et arrangement du ønsker at få i kalenderen, så tag kontakt til os og vi skal hjælpe dig.

SE KALENDER

HORNBÆK FORENINGSFITNESS HISTORIE

  • Hornbæk Foreningsfitness blev stiftet af lokale kræfter i 2014. Man havde længe havde puslet med tanken om at lave en fitness center under Hornbæk Idrætsforening.
  • Det skulle være et tilbud til byens borgere på lige fod med fodbold, håndbold, tennis osv.
  • Det var et turbulent opstarts forløb som endte med at Spar Nord i fællesskab med DGI løftede opgaven økonomisk. Set i bakspejlet var dette den helt rigtige løsning.
  • Fitness lokalet blev etableret i det lokale som indtil da havde fungeret som klubhus for hele idrætsforeningen.
  • Det viste sig meget hurtigt at behovet for endnu en afdeling i idrætsforeningen var stort, medlemmerne kom strømmende fra første dag, i dag er der ca. 250 som benytter faciliteterne jævnligt.
  • Hornbæk foreningsfitness er baseret på frivillig arbejdskraft, og rekrutteringen af instruktører forløb også ganske smertefrit, og de fleste af dem der var med fra start er også instruktører i dag.
  • Med tiden har fitness centret udviklet sig til et sted hvor det modne publikum træner, det er ikke noget vi har tilstræbt, men det er naturligt blevet på den måde. Så mange af vores medlemmer har ikke en årelang trænings historik bag sig, de er faktisk startet i en sen alder.
  • Den relativt høje gennemsnits alder betyder også at brugen af fitness lokalet spredes fint ud over dagen, og derfor oplever man meget sjældent trængsel ved maskinerne.
  • Udover den traditionelle træning i fitness lokalet er der mulighed for at deltage i spinning, tidligere har vi også haft holdtræning, men i dag er spinning den eneste holdtrænings form vi har. Hornbæk Foreningsfitness er for alle, så tag gerne din mor med når du træner.

VEDTÆGTER OG REFERATER

LÆS VORES VEDTÆGTER

Foreningen har følgende vedtægter:

§ 1 NAVN
Foreningens/afdelingens navn er Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness.
Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2 FORMÅL
at tilbyde de enkelte medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme;
samt gennem træning og andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

§ 3
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness tilslutter sig konceptet DIF/DGI Foreningsfitness.

§ 4 MEDLEMSKAB
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness er medlem af Hornbæk Idrætsforening og herigennem DGI-Nordsjælland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt DIF.

§ 5
Enhver, som er gjort bekendt med Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness formål og tilslutter sig dette, kan være medlem. Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent. Kontingentet er inkluderet i den pris, der opkræves for aktiviteter i foreningen. Kontingentet anses for betalt, når medlemmet har betalt for 3 måneders aktiviteter pr. år. Stemmeret til foreningens generalforsamling kræver, at medlemmet har betalt for en aktivitet i den måned, hvori foreningen afholder generalforsamling samt de to måneder forud for generalforsamlingen.

§ 6 KONTINGENT
Kontingent/priser for aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.
Betalingsform fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§ 7 UDELUKKELSE
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent og aktivitetsbetaling senest én måned efter forfald, kan af bestyrelsen – med 8 dages varsel – udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness vil ikke deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness interesser eller anseelse. Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke. Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres.
Hvis dette ikke er muligt har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende. (UDEN mulighed for refusion)

Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i Fitnesscentret. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning (uden refusion).

§ 8 FORENINGENS LEDELSE
Hornbæk Idrætsforening – Foreningsfitness ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at bestyrelsen kan bestå af et mindre/større antal.
Disse vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges direkte hvert andet år. I lige år.
Kasserer vælges direkte hvert andet år. I ulige år.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i henholdsvis lige og ulige år.

Generalforsamlingen vælger én suppleant. Generalforsamlingen kan dog beslutte ved almindeligt flertal, at der kan vælges flere suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heriblandt formanden, i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens h.h.v. næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§ 9 REGNSKAB
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

§ 10 REVISION
Regnskabet revideres af én af den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges 1 revisorsuppleant for ét år ad gangen.

§ 11 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 1. januar samme år, som generalforsamlingen finder sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 12 TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 13 HÆFTELSE
Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 15 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning overgå til hovedafdelingen i Hornbæk Idrætsforening. Jfr. vedtægterne for Hornbæk Idrætsforening.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. marts 2012

PROJEKTBESKRIVELSE OG REFERATER

Hornbæk IF – ForeningsFitness arbejder ud fra principperne og retningslinjerne som er beskrevet i DIF og DGIs koncept for ForeningsFitness.

Projektbeskrivelsen, som har været grundlaget for stiftelse af foreningen.

Download projektbeskrivelse

Kontaktpersoner

ANNONCE

ANNONCE